ErfgoedApp Privacy

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Algemene gebruiksvoorwaarden websites & apps
https://faro.be/disclaimer

Zie ook:
privacybeleid
cookiesbeleid
verkoops- en inschrijvingsvoorwaarden

Algemeen

De websites faro.be, erfgoeddag.be, erfgoedapp.be, erfgoedkaart.be, cijferboekcultureelerfgoed.be, erfgoeddoel.be en de mobiele applicatie ErfgoedApp, hierna benoemd als ‘onze websites’, zijn eigendom van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Email: info@faro.be, tel. +32 (0)2 213 10 60, hierna genoemd ‘FARO’.

Door de toegang tot en het gebruik van onze websites verklaart u zich als gebruiker van onze websites en van de ErfgoedApp uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten / Creative Commons licentie

De inhoud van onze websites, alsook de op onze websites afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan FARO of aan derden waarmee FARO daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Creative Commons BY-NC-SA 3.0 licentie

creative commons licentie BY-NC-SA 3.0 licentie

De teksten van FARO op de pagina's en medewerkersblogs van onze websites worden in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen België 3.0 unported (CC-BY-NC-SA 3.0) licentie. Onder deze licentie mogen deze teksten worden gekopieerd, bewerkt en verspreid onder de volgende voorwaarden:
•    De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).
•    De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
•    Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Alle andere werken (zoals o.m. foto's, afbeeldingen, videofragmenten, downloadbare pdf-documenten, software en databanken) vallen niet onder deze Creative Commons licentie, tenzij uitdrukkelijk bij deze werken anders zou bepaald zijn. Het deeplinken naar pagina's met beeldmateriaal of blogs van de website is toegestaan.

Databanken en open databeleid

Gegevens uit de databank(en) van FARO zijn vrij te consulteren via onder meer de websites erfgoeddag.be en erfgoedkaart.be. De eigendom van en de auteursrechten op deze databank(en) berusten bij FARO. De op erfgoedkaart.be aangeboden 'Google maps' plug in met organisatiegegevens uit onze databank(en), kan gebruikt worden mits vermelding van het FARO-logo. 

FARO ontwikkelt een open databeleid met als doel het (her)gebruik van onze data te stimuleren. We onderschrijven het open databeleid van de Vlaamse overheid en we stellen onze data ter beschikking, conform de regels zoals bepaald in het decreet over het hergebruik van overheidsinformatie. FARO kan een vergoeding vragen beperkt tot de marginale kost van de vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding van de gevraagde data of bestuursdocumenten. 

Conform het vermelde decreet hergebruik wordt de aanvraag tot hergebruik gericht aan FARO via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar info@faro.be. De aanvraag vermeldt de naam en het correspondentieadres van de aanvrager, de informatie die nodig is om de gevraagde data of de bestuursdocumenten te identificeren, een beschrijving van het beoogde hergebruik en de vorm waarin de data of de bestuursdocumenten bij voorkeur ter beschikking worden gesteld.

FARO kan bepaalde datasets of gegevens voor gratis hergebruik aanbieden via eigen en andere online kanalen en platforms, in de mate dat er geen inbreuk gepleegd wordt op de wet betreffende het auteursrecht of/en de privacywetgeving (zie privacybeleid), of andere wetgeving die in dit verband van toepassing zou zijn. U vindt hierover meer informatie op onze websites.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FARO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal FARO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. FARO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op onze websites. De medewerkers van FARO zijn als individuele ‘bloggers’ verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen blogpagina’s. De meningen of de informatie in deze blogs binden FARO niet.

De gebruiker die informatie aan FARO doorgeeft, of zelf toevoegt, wijzigt of aanvult op de website en/of de databank(en) van FARO, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal FARO dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen FARO zou worden gesteld.

De inhoud van onze websites (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FARO behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze websites ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

FARO geeft geen garanties voor de goede werking van onze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van onze websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites.

FARO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van onze websites, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. FARO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

FARO heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto's, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze websites of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.

Privacy- en cookiesbeleid

FARO hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. FARO behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft FARO evident de wet na, d.w.z. vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’) of enig ander wetgevingsbesluit dat deze wijzigt. 

Samengevat worden uw persoonsgegevens door FARO verwerkt op basis van de volgende gronden: ten eerste voor klantenbeheer (op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/inschrijving); ten tweede voor direct marketing doeleinden (om u te informeren over onze activiteiten of om u nieuwe producten of diensten aan te bieden); ten derde op basis van ons gerechtvaardigd belang als steunpunt voor cultureel erfgoed, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@faro.be (zie ook artikel VIII.2 van het privacybeleid van FARO). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of ze laten wissen of overdragen. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 

Als u deelneemt aan activiteiten van FARO is het mogelijk dat u afgebeeld wordt op een foto of in videobeelden. U gaat ermee akkoord dat wij die beelden kunnen gebruiken op onze websites, of in  onze nieuwsbrieven, socialemediakanalen en in onze publicaties, zoals bv. het tijdschrift. Indien u vindt dat uw afbeelding zonder uw toestemming door FARO wordt gebruikt, kan u ons dat melden via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel of via een e-mail naar  info@faro.be (zie ook artikel VIII.3 van het privacybeleid van FARO). Wij zullen dan deze afbeelding zo mogelijk alsnog verwijderen.

Wij nodigen u uit om ons privacybeleid zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van FARO op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Cookies

Tijdens een bezoek aan onze websites kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. FARO maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming van de netgebruiker vereist is. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan (tracking). Uw internetbrowser of antivirusprogramma laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Meer informatie over het cookiesbeleid van FARO vindt u op https://faro.be/cookiesbeleid.

FARO kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, als u onze websites bezoekt, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Meer bepaald maken we gebruik van Google Analytics om onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers. FARO maakt geen gebruik van sociale media ‘share buttons’ op onze websites, die gebruikt kunnen worden door deze sociale media om uw surfgedrag te volgen. Wel kunnen we op onze websites occasioneel gebruik maken van sociale media plug-ins of ‘widgets’, die door deze sociale media gebruikt kunnen worden om uw surfgedrag te volgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd.

Contactadres

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 213 10 60
info@faro.be